Bike & Snow Shop
Rajd Rowerowy Śladami Drogi Żelaznej Iwangorodzko - Dąbrowskiej

Rajd Rowerowy Śladami Drogi Żelaznej Iwangorodzko - Dąbrowskiej

Rajd rowerowy Śladami Drogi Żelaznej Iwangorodzko-Dąbrowskiej organizowany jest przez Stowarzyszenie Historia Koluszek w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Urząd Miejski w Koluszkach.

Reklama Google. Nie zawsze jest fit ;-)

Organizator rajdu: Stowarzyszenie Historia Koluszek, ul. Wierzbowa 15, 95-040 Koluszki.

Celem rajdu jest upowszechnienie wiedzy na temat zapomnianej linii kolejowej Drogi Żelaznej Iwangorodzko – Dąbrowskiej, której jedna z odnóg dochodziła do Koluszek. Trasa rajdu prowadzi przez atrakcyjne obszary o walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Liczymy, że poprzez aktywny wypoczynek każdy uczestnik pozna zielone tereny Gminy Koluszki i w przyszłości je odwiedzi.

TERMIN I MIEJSCE RAJDU: 10.09.2017 r. od godz. 9:00

START – świetlica wiejska w Felicjanowie (Felicjanów 1 A) w grupach 10 - 15 osobowych w ustalonych odstępach czasowych ustalonych przez organizatora (o godzinach startu oraz podziale uczestników na grupy, organizator zobowiązuje się poinformować uczestników odpowiednio wcześniej – przed rajdem).

META – świetlica wiejska w Felicjanowie (Felicjanów 1 A).

Organizacja rajdu (zasady ogólne)
Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników w ilości około 100 osób.
O udziale w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń (data i czas) w miejscu i czasie wskazanym przez organizatora.
Aby wziąć udział w rajdzie należy zgłoszenia wraz z podpisanymi kartami uczestnictwa (karty można pobrać ze strony internetowej rajdu www.rajdrowerowy.historiakoluszek.pl) dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach (ul. 3 Maja 2, 95-040 Koluszki). Zgłoszenia będą przyjmowane od 21.08.2017 r. do 23.08.2017 r. w godzinach 10:00-13:00. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu przyjmowania zgłoszeń od uczestników w przypadku zapełnienia całej listy startowej o czym poinformuje na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (Facebook).

Odpowiedzialność i obowiązki organizatora:

 • Każdy uczestnik otrzyma wodę, batony, identyfikator uczestnika, mapę, możliwość udziału w ciepłym posiłku za kończenie imprezy.
 • Osoby uczestniczące w rajdzie biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i psychicznego (emocjonalnego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników. 
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 • Organizator nie odpowiada za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa przez uczestników rajdu.
 • Organizator zapewnia zabezpieczenie mobilnej pomocy medycznej podczas rajdu.

Zasady zachowania uczestników rajdu:

 • Poruszamy się zgodnie z zasadami ruchu drogowego, po prawej stronie jezdni, w odległości 30-50 cm od krawędzi drogi.
 • Jadąc w kolumnie należy zachować bezpieczną odległość między rowerami.
 • Liczba rowerów jadących w jednej grupie nie może przekraczać 15.
 • Podczas jazdy w kolumnie należy zachować 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
 • Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować prędkość przez płynne hamowanie.
 • Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk, zdejmować stóp z pedałów.
 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 • Na postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
 • Na całej trasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia oraz śmiecenia.
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy i stosowania się do wszelkich zaleceń osób nadzorujących.
 • Uczestnicy muszą przestrzegać zasad ochrony przyrody, poszanowania cudzej własności, kultury turystycznej i udzielania wzajemnej pomocy.
 • Warunki poruszania się po trasie rajdu zostaną szczegółowo omówione przed startem.